PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB VO VZŤAHU K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV ZA ÚČELOM PRIAMEHO MARKETINGU
  Ak spracúvame Vaše osobné údaje aj za účelom priameho marketingu, robíme tak na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti poskytovať naším klientom informácie o novinkách, akciách, programoch a iných aktivitách, ktoré by Vás mohli v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré poskytujeme, zaujímať. Na spracúvanie osobných údajov za čelom priameho marketingu v prípade, že už ste sa v minulosti stali našimi zákazníkmi, nepotrebujeme Váš dobrovoľný súhlas. Spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu máte však právo kedykoľvek namietať, inými slovami povedané, máte právo kedykoľvek požiadať, aby sme Vás za účelom priameho marketingu viac nekontaktovali a ďalej nespracúvali Vaše kontaktné údaje alebo iné údaje. Pokiaľ budete spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu namietať, nebudeme Vás viac za účelom priameho marketingu kontaktovať a nebudeme viac za týmto účelom spracúvať Vaše osobné údaje, t.j. nebudeme Vám viac zasielať informácie o novinkách, akciách, rozšírení pôsobnosti a aktivitách a pod.
 2. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
  Máte právo nás kedykoľvek požiadať o informáciu, či a v akom rozsahu spracúvame Vaše osobné údaje. Na základe Vašej žiadosti Vám vydáme potvrdenie s informáciami, či a v akom rozsahu spracúvame Vaše osobné údaje, a to spôsobom podľa Vašej požiadavky (telefonicky, e-mailom, poštou, osobne).
 3. PRÁVO NA OPRAVU
  Máte právo, aby údaje, ktoré o Vás spracúvame, boli správne, aktuálne a úplné. Za týmto účelom máte právo nás požiadať o bezodkladnú opravu, aktualizáciu alebo doplnenie neúplných osobných údajov.
 4. PRÁVO NA SPRÁVNOSŤ A ZÁKONOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Máte právo namietať nesprávnosť a nezákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov.
 5. PRÁVO NA VYMAZANIE (ZABUDNUTIE)
  Máte právo nás požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, a to v prípade, ak: už nie sú potrebné za účelom, za ktorým sme ich spracúvali; spracúvame ich nezákonne; povinnosť ich výmazu vyplýva z právnych predpisov; boli získané od dieťaťa; sú spracúvané nad rámec účelu; v prípade, že ste odvolali svoj súhlas, ktorý ste nám k spracúvaniu osobných údajov udelili.
 6. PRÁVO DOTKNUTEJ OSOBY, ABY SA NA ŇU NEVZŤAHOVALO AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
  Máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré by bolo založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov vrátane profilovania, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú.
 7. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
  Ako dotknutá osoba máte právo nás požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak namietate ich správnosť, a to počas obdobia, ktoré nám umožní overiť ich správnosť alebo v prípade, že ich spracúvanie je nezákonné.
 8. PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS
  V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne alebo osobne v sídle našej prevádzky.
 9. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Máte právo nás požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov v elektronickej forme alebo inom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ktorá umožní preniesť Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenos Vašich údajov je možné zrealizovať priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi. Prenos Vašich osobných údajov je možný len v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvného vzťahu.
 10. PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
  Ako dotknutá osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práva pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov. Náležitosti návrhu dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom ako aj konanie o ochrane osobných údajov samotné je upravené v ustanovení § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
 11. AKÝM SPÔSOBOM MÔŽETE SVOJE VYŠŠIE UVEDENÉ PRÁVA UPLATNIŤ?
  Pokiaľ máte záujem na uplatnení ktoréhokoľvek z vyššie špecifikovaných práv dotknutej osoby obráťte sa písomne na adresu: BB bella s.r.o. Račianska 69/B 831 02 Bratislava 2 alebo e-mailom na adresu:info@bbfashion.sk Vašou žiadosťou sa budeme zaoberať a o výsledku Vás budeme informovať tým istým spôsobom, akým ste podali žiadosť.

Možnosti dopravy a platby

V našom eshope môžete zaplatiť za vašu objednávku viacero spôsobmi.

Platba bankovým prevodom: Po dokončení objednávky dostanete inštrukcie na váš email spolu so zálohovou faktúrou na úhradu vašej objednávky s QR kódom pre rýchlu platbu. Do sekcie pre variabilný symbol vložte číslo vašej objednávky pre správne spárovanie platby.

Platba na dobierku: Za objednávku zaplatíte pri prebratí vašej objednávky kuriérovi alebo na pobočke pošty.

Platba pri osobnom odbere: Platba na kamennej predajni Belli Bimbi v hotovosti alebo platobnou kartou.

V našom eshope využívame dopravu za pomoci Slovenskej pošty.